South Pacific - Asia – GE23 Ku Band @ 172 deg E

Hardware Required: 1.8m Ku dish, 3W KU BUC, LNB (LO 10 GHz), iDirect Evolution X5


South East Pacific - Asia – GE23 Ku Band @ 172 deg E

Hardware Required: 1.8m Ku dish Co-Pol, 3W KU BUC, LNB (LO 10 GHz), iDirect Evolution X5